Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Dweud eich dweud


Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad a ddaeth i ben ar 16 Rhagfyr. Rydym wedi cael cannoedd o sylwadau gan bobl yr ardal, cynghorau lleol a chyrff arbenigol. 

Mae’r sylwadau manwl a gawsom yn ddefnyddiol iawn er mwyn ein helpu i ddeall yn well pa effeithiau y gallai’r cynlluniau eu cael ar yr ardal leol ac a oes ffyrdd o leihau’r effeithiau hyn.

Yn awr, rydym yn edrych yn ofalus ar yr holl ymateb ochr yn ochr â’r ffactorau eraill y mae’n rhaid i ni eu hystyried, fel y dirwedd, archaeoleg a’r gofynion technegol.

Mae hyn yn ein helpu i ddatblygu cynlluniau sy’n talu sylw i’r amgylchedd naturiol, ein gofynion peirianyddol ac, yn bwysig, y bobl y bydd ein cynlluniau’n effeithio arnynt.

Bydd yn cymryd rhai misoedd i adolygu ac asesu’r holl ymateb ac i edrych eto ar ein cynlluniau. Gallwch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf yma neu ein dilyn ar Twitter.

Gallwch gysylltu trwy:

Unrhyw gwestiynau? Ffoniwch ar 0800 990 3567

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect