Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Llwybrau wedi’u diweddaru ar gyfer y gwaith adeiladu


Y llynedd, fe wnaethom ni wahodd sylwadau am y newidiadau yr oeddem yn bwriadu eu gwneud i lwybrau'r traffig adeiladu ar gyfer yr ail gysylltiad. Erbyn hyn, rydym wedi ystyried y sylwadau ac wedi diweddaru llwybrau’r traffig adeiladu. Bydd y rhain i’w gweld yn ein cais i’r Arolygiaeth Gynllunio yn yr hydref.

Yn ystod ein cyfnod ymgynghori diwethaf, a gynhaliwyd rhwng 5 Hydref 2016 ac 16 Rhagfyr 2016, fe nodwyd y ffyrdd yr oeddem yn bwriadu eu defnyddio ar gyfer traffig adeiladu.

Cyflwynodd tîm trafnidiaeth Cyngor Sir Ynys Môn ymateb i’n hymgynghoriad, gan awgrymu newidiadau i rai o’r llwybrau yr oeddem yn bwriadu eu defnyddio ar gyfer traffig adeiladu.

Aethom ati i ystyried yr argymhellion hyn a chynnal ein hasesiadau ein hunain. Mae’r rhain wedi dangos y byddai nifer o fanteision i’r llwybrau diwygiedig a gynigiwyd. Cewch ddysgu mwy am y newidiadau hyn isod.

Bydd y rhan fwyaf o’r offer y bydd arnom eu hangen i adeiladu’r llinell uwchben newydd yn cael eu cario ar gerbydau nwyddau trwm (HGVs), fel lorïau. Bydd arnom angen faniau a cheir i gario gweithwyr yn ôl a blaen i'r safleoedd adeiladu hefyd.

Credwn y bydd y gwaith adeiladu’n cymryd dwy flynedd neu dair, gan ddechrau yn 2019 ar y cynharaf. Mae lluniau'n dangos sut y gallai ein hoffer edrych yn ein horiel luniau.

Os hoffech wybod rhagor am y ffordd y byddem yn adeiladu’r cysylltiad, cymerwch gip ar ein tudalen trafnidiaeth ac adeiladu, neu dudalennau 50-53 o’n trosolwg. Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein blog ar y pwnc.

Yr Wylfa

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i’n llwybrau mynediad dros dro ger yr Wylfa. Felly, credwn erbyn hyn y bydd arnom angen llwybr ychwanegol i HGVs oddi ar yr A5205 i gyfeiriad hen atomfa’r Wylfa.

Rydym yn ffyddiog na fydd hyn yn cael effaith fawr ar ddefnyddwyr y ffordd a byddwn yn cytuno ar gynllun rheoli traffig gyda Chyngor Sir Ynys Môn cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau. Bydd hyn yn sicrhau na fydd mwy o effaith nag sydd raid ar draffig yn yr ardal, yn enwedig ar gyfnodau prysur. 

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Rhos-y-bol

Erbyn hyn, rydym yn bwriadu defnyddio HGVs ar ffyrdd ger Rhos-y-bol lle’r oeddem yn meddwl o’r blaen mai dim ond cerbydau nwyddau ysgafn, llai o faint (LGVs) y byddai angen eu defnyddio. Un rheswm dros hyn yw’r newidiadau eraill i’n llwybrau ar yr ynys a fydd yn ein galluogi i sicrhau bod ein cerbydau’n cael llai o effaith yn gyffredinol wrth gyrraedd ein safle adeiladu.

Yn ogystal, bydd angen i ni ddefnyddio rhan fach, ychwanegol o ffordd ger Rhos-goch ar gyfer HGVs. Mae hyn yn rhannol am fod pont isel ar y ffordd rhwng Rhos-goch a Rhos-y-bol.

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

O Langefni i Lannerch-y-medd

Yn ein hymgynghoriad yn yr hydref 2016, awgrymwyd defnyddio’r A55 a’r B5112 i Lannerch-y-medd i gludo’n hoffer i’r safle.  Yn eu hymateb, awgrymodd Cyngor Sir Ynys Môn y dylid, yn hytrach, ddefnyddio'r ffordd rhwng Llangefni a Llannerch-y-medd, trwy Langefni ar hyd Stryd y Bont, cyn ymuno â’r B5110 ar y gylchfan ger ASDA.

Yn ogystal, gofynnodd y cyngor i ni ystyried ffordd arall i’w defnyddio os na fydd ffordd gyswllt Llangefni yn barod pan fydd angen i ni ddechrau ar y gwaith adeiladu, yn 2019 ar y cynharaf. Dyna pam rydym wedi ychwanegu ffordd arall trwy Barc Diwydiannol Bryn Cefni.

Yn dilyn yr ymgynghoriad, buom yn ystyried argymhellion Cyngor Sir Ynys Môn ac aethom ati i gynnal ein hasesiadau ein hunain. Mae’r rhain wedi dangos y byddai nifer o fanteision i’r llwybrau diwygiedig a gynigir:

 

  • Maent eisoes yn cael eu defnyddio gan lawer o HGVs sy’n cludo nwyddau i siopau ar gyrion y dref
  • Maent yn osgoi’r Stryd Fawr a phrif ardaloedd preswyl Llangefni
  • Ar y cyfan, maent yn debygol o gael llai o effaith ar ffyrdd y sir – hyd yn oed ar ein hamser prysuraf, byddai ein cerbydau adeiladu yn cyfrif am gynnydd bychan iawn mewn traffig
  • Yn ôl ein hasesiadau ni, ni fyddai ein cerbydau adeiladu ni yn cael effaith amlwg ar amserau teithio nac ar gerddwyr a fyddai’n ceisio mynd o le i le yn Llangefni

 

Y B5110 i gyfeiriad Bryn-teg

Bydd angen i ni ddefnyddio HGVs ar y B5110 i gyfeiriad Bryn-teg hefyd, lle’r oeddem yn meddwl o’r blaen mai dim ond cerbydau llai y byddai eu hangen. Un rheswm dros hyn yw’r newid i’r llwybr rhwng Llangefni a Llannerch-y-medd a bydd yn ein galluogi i sicrhau bod ein cerbydau’n cael llai o effaith yn gyffredinol wrth gyrraedd ein safle adeiladu.

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Star

Dywedodd adran drafnidiaeth Cyngor Sir Ynys Môn wrthym fod priffordd gyhoeddus yn ymestyn ymhellach nag y gwnaethom ei nodi yn ein hymgynghoriad yn hydref 2016. Bydd angen i ni ddefnyddio’r ffordd hon ar gyfer rhai o’n HGVs ac rydym yn rhoi gwybod i bobl am y newid.   

Rydym yn ffyddiog na fydd hyn yn cael effaith fawr ar ddefnyddwyr y ffordd a byddwn yn cytuno ar gynllun rheoli traffig gyda Chyngor Sir Ynys Môn cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau. Bydd hyn yn sicrhau bod llai o effaith ar y trigolion, yn enwedig ar gyfnodau prysur. 

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Braint

Yn ystod ein hymgynghoriad y llynedd, roeddem yn cynnig y dylid defnyddio'r ffordd gyswllt rhwng yr A5 a'r A4080 ger Llanfair Pwll ar gyfer LGVs.  Erbyn hyn, rydym yn cynnig y dylid defnyddio rhan o’r ffordd hon ar gyfer HGVs hefyd, i gludo offer i’r adeilad pen twnnel y bwriedir ei godi ger Braint.

Oherwydd y newid hwn, rydym yn ystyried cau rhan o’r ffordd gyswllt am gyfnod tra byddwn yn adeiladu'r twnnel. Gwneir hyn er mwyn sicrhau diogelwch defnyddwyr y ffordd a phobl yr ardal.  Credwn y bydd y gwaith o greu’r twnnel yn cymryd pedair neu bum mlynedd ac na fydd yn dechrau tan 2019.

Byddem yn sicrhau bod modd mynd a dod i eiddo ar hyd y ffordd hon trwy’r amser. Byddai cynllun pendant i reoli traffig ar waith trwy’r amser hefyd, a byddai gwyriadau wedi’u marcio’n glir ar gyfer defnyddwyr y ffordd.

O ganlyniad i hynny, byddem yn ymdrechu i beidio â tharfu'n fawr ar bobl sy’n byw ar hyd y ffordd.

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect