Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Dogfennau eraill


Roedd y dogfennau isod yn gysylltiedig â’n hymgynghoriad yn Hydref 2016.

Cafodd ein cynlluniau eu hadolygu a’u diweddaru ers hynny. Cyflwynwyd ein cais ym mis Medi 2018. Cewch weld holl ddogfennau ein cais ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Mae’r Llyfryn i’ch Arwain yn rhoi disgrifiad o’r holl ddogfennau ac adroddiadau sydd yn y cais.

Deunyddiau cymunedol

Deunyddiau cymunedol

1.1 Newyddion y Prosiect: mae hwn yn rhoi penawdau ein cynlluniau ac mae’n cynnwys map mawr.
1.2 Trosolwg: mae hwn yn rhoi trosolwg o’r prosiect a gwybodaeth am yr hyn a gynigiwn ar gyfer pob ardal. Mae’n cynnwys tudalennau ar wahanol rannau o’n cynlluniau fel y gallwch weld yn hawdd pa rannau o’n gwaith sydd o fwyaf o ddiddordeb i chi. Mae hefyd yn cynnwys lluniau gwneud i ddangos sut y gallai ein cynlluniau edrych.
1.3 Cwestiynau ac atebion: rhestr o’r cwestiynau mwyaf cyffredin a’n hymateb ni iddynt.

Newyddion y Prosiect Orllewin Gwynedd – Hydref 2016

Newyddion i'r Gymuned Gwanwyn 2017 - Sut mae’ch ymateb chi yn ein helpu ni. Rydym wedi anfon ein bwletin cymunedol at bobl a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad y llynedd. Os hoffech chi gael copi, cysylltwch â’n tîm cysylltiadau cymunedol ar 0800 990 3567.

Addasiadau i Iwybrau'r traffig adeiladu: Rydym wrthi’n asesu’r ymateb a gawsom i’r addasiadau i’r llwybrau y bwriadwn eu defnyddio ar gyfer traffig adeiladu wrth godi’r ail gysylltiad. Bydd yr ymateb hwn yn ein helpu i benderfynu ar y llwybrau terfynol ar gyfer traffig adeiladu cyn i ni gyflwyno’n cais i’r Arolygiaeth Gynllunio yn yr hydref.

Newyddion y Prosiect Haf 2018 - Ymateb pobl yn dal i lywio’r cynlluniau ar gyfer y peilonau a’r twnnel

Adroddiadau

2.1 Preferred Route Option Selection Report

2.1 Preferred Route Option Selection Report: mae’n esbonio’r rhesymau dros ddewis y cwrs a ffefrir (coridor llwybr tua 100m o led y gosodir y peilonau y tu mewn iddo) yn adrannau A-D o’r llwybr. Mae’n cynnwys gwybodaeth am yr ymateb a gafodd ei ystyried, yr sesiadau ychwanegol a wnaed a’r prif resymau dros ddewis yr opsiwn hwn. Mae hefyd yn esbonio pam y bwriedir defnyddio peilonau rhwyllwaith dur o’r math hwn.

2.2 Draft Route Alignment Report

2.2 Draft Route Alignment Report: mae’n esbonio’r rhesymeg dros ddyluniad y llinell uwch ben newydd y bwriedir ei rhoi yn adrannau A-D o’r llwybr. Mae’n cynnwys manylion y ffactorau a ystyriwyd, sut yr aethpwyd i’r afael â materion dylunio yn gyffredinol a sut y penderfynwyd ar leoliad pob un o’r peilonau. Mae’n trafod dyluniad y gwaith adeiladu parhaol a dros dro.

2.3 Menai Strait Crossing Report

2.3 Menai Strait Crossing Report: i esbonio’r dewisiadau a ystyriwyd ar gyfer croesi Afon Menai (adrannau E-F), sut yr aseswyd y dewisiadau a sut y dewiswyd y dull a ffefrir. Mae’n cynnwys gwybodaeth am leoliad adeiladau pen twnnel, compowndiau pen selio a gwaith ategol arall y mae angen ei wneud ar gyfer y newid o linell uwch ben i gebl tanddaear, ynghyd â’r ddau ddarn o linell uwch ben sy’n cysylltu â’r compowndiau pen selio.
 

2.4.1 - 2.4.2 Preliminary Environmental Information Report (PEIR)

Rydym yn cynnal asesiadau ac arolygon amgylcheddol ac yn paratoi
adroddiadau wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau.
 
Ar gyfer yr ymgynghoriad hwn, caiff canfyddiadau ein hasesiadau hyd
yma eu nodi yn y PEIR.
 
Mae’r PEIR yn esbonio ein hasesiad rhagarweiniol o effeithiau tebygol
y datblygiad arfaethedig ar yr amgylchedd a’r camau a gynigir gennym
er mwyn cyfyngu ar yr effeithiau hyn lle bo modd, ar sail ein hasesiadau
hyd yma.
 

2.4.3 Ffigurau’r PEIR

2.4.4 Atodiadau’r PEIR

2.4.5 Ffotogyfosodiadau’r PEIR

2.5 Strategic Options Report

2.5 Strategic Options Report: mae’n esbonio rhagor am yr opsiynau yr ydym edi edrych arnynt ar gyfer y cysylltiad.


2.5.1 Strategic Options Report, 2015
2.5.2 Strategic Options Report Update, 2016

2.6 Project Need Case, 2016

  • 2.6 Project Need Case, 2016: mae’n esbonio pam y mae angen prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru a’r gwaith y mae angen i ni ei wneud.

2.7 Project Glossary

  • 2.7 Project Glossary: mae hwn yn ymhelaethu ar y termau a ddefnyddir yn yr holl ddogfennau a gyhoeddwyd ar gyfer ymgynghoriad y llynedd ac yn eu hesbonio.

Planiau

3.1 Planiau o’r Gwaith

3.1 Planiau o’r Gwaith: yn dangos llwybr arfaethedig yr ail gysylltiad a ffin arfaethedig y prosiect y bwriadwn adeiladu’r cysylltiad y tu mewn iddi.

3.2 Planiau Tir

3.2 Planiau Tir: yn dangos sut y defnyddir y tir y tu mewn i ffin arfaethedign y prosiect. 

3.3 Planiau o’r Tir yr Effeithir Arno

3.3 Planiau o’r Tir yr Effeithir Arno: yn dangos ffin arfaethedig y prosiect a’r tir y mae cynllun arfaethedig yr ail gysylltiad yn effeithio arno. 

3.4 Planiau o Diroedd y Goron a Thiroedd Categorïau Arbennig

3.4 Planiau o Diroedd y Goron a Thiroedd Categorïau Arbennig: yn dangos ffin arfaethedig y prosiect a thir categori arbennig yr effeithir arno fel tir comin, a tir sy’n eiddo i gyrff arbennig fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. 

3.5 Planiau Mynediad a Hawliau Tramwy

3.5 Planiau Mynediad a Hawliau Tramwy: yn dangos y mannau mynediad arfaethedig a hawliau tramwy cyhoeddus y gallai ein cynlluniau effeithio arnynt.

3.6 Planiau o Safleoedd neu Nodweddion Gwarchod Natur, Cynefinoedd a Chyrff Dŵr

3.6 Planiau o Safleoedd neu Nodweddion Gwarchod Natur, Cynefinoedd a Chyrff Dwr: yn dangos ardaloedd o bwysigrwydd amgylcheddol arbennig yn cynnwys ardaloedd sy’n bwysig o ran gwarchod natur neu rai sy’n gynefinoedd gwarchodedig yng nghyffiniau ein cynlluniau. 

3.7 Planiau o Safleoedd neu Nodweddion o’r Amgylchedd Hanesyddol

3.7 Planiau o Safleoedd neu Nodweddion o’r Amgylchedd Hanesyddol: yn dangos ardaloedd o bwysigrwydd amgylcheddol arbennig yn cynnwys ardaloedd hanesyddol pwysig yng nghyffiniau ein cynlluniau. 

3.8 Planiau o Nodweddion Amgylcheddol Eraill

3.8 Planiau o Nodweddion Amgylcheddol Eraill: yn dangos ardaloedd eraill o bwysigrwydd amgylcheddol arbennig yng nghyffiniau ein cynlluniau. 

3.9 Planiau o’r Coed a’r Gwrychoedd y Gallai’r Cynllun Effeithio Arnynt

3.9 Planiau o’r Coed a’r Gwrychoedd y Gallai’r Cynllun Effeithio Arnynt: yn dangos y coed a’r gwrychoedd y gallai ein cynlluniau arfaethedig effeithio arnynt.

3.10 Planiau Dylunio

3.11 Planiau’r Ymgynghoriad

3.11 Planiau’r Ymgynghoriad: y rhain sy’n dangos ein cynlluniau’n fwyaf manwl. Maent yn dangos ffin arfaethedig y prosiect, y bwriadwn adeiladu’r cysylltiad y tu mewn iddi; mae hyn yn cynnwys yr holl waith parhaol a’r gwaith dros dro cysylltiedig, yn cynnwys lleoliad peilonau, safleoedd tynnu dargludyddion a ffyrdd mynediad.

3.12 Canllaw i’r planiau

3.12 Canllaw i’r planiau: mae’n rhoi arweiniad manylach i’r hyn a ddangosir ar y planiau a sut i’w darllen, yn cynnwys esboniad manylach o’r allweddau i’r planiau.

Dogfennau defnyddiol eraill

Dogfennau defnyddiol eraill

Stage 2 Consultation Feedback Report - this report sets out our response to feedback received in relation to our Stage 2 consultation held in 2015.

Adroddiad ar yr Ymateb i’r Ail Gyfnod Ymgynghori: Crynodeb Gweithredol

Her cysylltiad tanfor, Hydref 2015 - esbonio'r her sydd ynghlwm â chysylltiad tanfor a pham, yn dilyn ystyriaeth ofalus, nad ydym yn symud ymlaen â'r opsiwn hwn

Llyfryn Gwybodaeth, Ionawr 2015 mae'n esbonio sut yr edrychom ar yr holl opsiynau a gwneud ein penderfyniad am goridor y llwybr

Cwestiynau Cyffredin – atebion i gwestiynau cyffredin a ofynnir i ni am ffermio, amaethyddiaeth a sut rydym yn cydweithio â pherchnogion tir

A study into the effect of National Grid major infrastructure projects on socio-economic factors – astudiaeth annibynnol i edrych ar effeithiau ein gwaith ar fusnesau lleol mewn ardaloedd lle rydym wedi adeiladu cysylltiad newydd

Electric and Magnetic Fields – The Facts – mae’n rhoi rhagor o wybodaeth am Feysydd Trydan a Magnetig

National Grid and the electricity industry – y rhan yr ydym ni’n ei chwarae yn y diwydiant trydan a sut yr ydym yn gweithredu’r rhwydwaith trydan yng Nghymru a Lloegr

Our approach to Options Appraisal - mae'n nodi sut rydym yn cymharu opsiynau ac yn asesu eu heffeithiau posibl er gwell neu er gwaeth

Our approach to the design and routeing of new electricity transmission lines – mae’n nodi sut yr ydym yn pennu’r dechnoleg a’r lleoliad mwyaf addas ar gyfer unrhyw lwybr newydd i drawsyrru trydan

Our transmission infrastructure and its effect on local people, communities and the local economy – mae’n rhoi gwybodaeth am y ffordd rydym yn ystyried pobl a chymunedau lleol wrth ddatblygu prosiectau seilwaith newydd

Overhead line construction/ refurbishment – gwybodaeth i ddweud sut yr ydym yn adeiladu ac yn adnewyddu llinellau uwch ben

The Holford Rules – canllawiau yr ydym yn eu dilyn ar gyfer pennu llwybrau llinellau uwch ben foltedd uchel

The Horlock Rules – canllawiau yr ydym yn eu dilyn wrth leoli is-orsafoedd newydd

Undergrounding high voltage electricity transmission lines – the technical issues – gwybodaeth am y materion technegol sy’n gysylltiedig â llinellau trawsyrru tanddaear foltedd uchel

National Grid’s commitments when undertaking works in the UK - Our stakeholder, community and amenity policy

Strategaeth Hawliau Tir - rhestr taliadau ar gyfer asedau trawsyrru trydan newydd

Cyfarwyddyd ar Hawliau Tir - cyfarwyddyn ar hawlian tir ar gyfer asedau trosglwyddo trydan newydd (Cymru a Lloegr)

Terminology - factsheet

Installation of high voltage underground cables - factsheet

Environmental and engineering surveys - factsheet

Installation of gas pipelines - factsheet

Ein dull o ymgynghori

4.1 Datganiad Ymgynghori Cymunedol (SoCC)

4.1 Datganiad Ymgynghori Cymunedol (SoCC): mae hwn yn disgrifio sut y bwriadwn gynnal ‘ymgynghoriad statudol cyn ymgeisio’ ar y Prosiect gyda’r gymuned leol (y rhai sy’n byw yng nghyffiniau’r tir) a rhanddeiliaid eraill. Roedd y SoCC yn galluogi’r bobl y gallai’r Prosiect effeithio arnynt i ddeall sut y bwriadem ymgynghori a sut y gallen nhw gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Mae’n cynnwys esboniad o’r gweithgareddau y bwriadem eu cynnal i ymgysylltu â phobl.

Paratowyd y ddogfen hon yn unol â gofynion Deddf Cynllunio 2008 (fel y’i diwygiwyd) ac fe’i cefnogwyd gan yr awdurdodau lleol perthnasol.

Gwybodaeth am dir

Gwybodaeth am dir

Ein dull o ymdrin ag arferion gorau adeiladu  - mae’r ddogfen hon yn nodi ein dull o ymdrin ag arferion da pan fyddwn yn gosod, yn cynnal a chadw ac yn gweithredu offer ar dir a beth y gallwch chi fel perchennog/deiliad y tir ei ddisgwyl.

Strategaeth Hawliau Tir – gwybodaeth am y rhestr daliadau ar gyfer asedau trawsyrru trydan newydd 

Gwybodaeth am Feysydd Trydan a Magnetig

Gwybodaeth am Feysydd Trydan a Magnetig

Electric and Magnetic Fields - The Facts – mae’n rhoi gwybodaeth am Feysydd Trydan a Magnetig (Saesneg yn unig)

Electric and Magnetic Fields – further explanation – gwybodaeth fanwl am EMFs gan The Energy Networks Association (Saesneg yn unig)

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect