Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Beth sy’n digwydd nesaf


Mae Pwer Niwclear Horizon wedi cyflwyno cais ar gyfer Wylfa Newydd i’r Arolygiaeth Gynllunio. 

Ein bwriad ni erioed oedd gwneud ein cais ni am ganiatâd ar ôl Horizon. Y rheswm yw rhoi cyfle i’r Arolygiaeth Gynllunio edrych ar gais Horizon yn gyntaf, cyn ystyried pam y mae angen ein cysylltiad ni a sut y gellid ei adeiladu.  

Rydym yn dal i sgwrsio gyda phobl ac i gynnal asesiadau ac arolygon.

Bydd hyn yn sicrhau bod ein cais yn talu sylw i’r wybodaeth ddiweddaraf bosibl.

  • Trafodaethau gyda pherchnogion tir – rydym yn siarad â pherchnogion tir a’u hasiantau ar hyd y llwybr. Mae hyn yn cynnwys rhoi cyfle i berchnogion tir newydd gynnig sylwadau am y cynlluniau a pharhau â thrafodaethau am ddefnydd tir a mynediad i dir 
  • Cyfarfod â chynghorau lleol – rydym yn dal i gydweithio â swyddogion yng Nghynghorau Ynys Môn a Gwynedd, i roi gwybodaeth am ein cynlluniau
  • Gwaith haf ar Afon Menai – bydd ein timau’n cynnal arolygon tyllau turio yn Afon Menai i’n helpu i ddeall mwy am ddaeareg yr ardal 

Bydd ein cais i’r Arolygiaeth Gynllunio’n cynnwys llawer o wybodaeth, a gyhoeddir ar eu gwefan. Bydd hyn yn cynnwys lluniadau manwl, Datganiad Amgylcheddol yn esbonio effeithiau posibl y gwaith a’r camau y bwriadwn eu cymryd i leihau’r effeithiau. Bydd manylion yr ymateb a gawsom a sut rydym wedi talu sylw iddo i’w gweld yn ein Hadroddiad ar yr Ymgynghoriadau. Yn ogystal, bydd ein hadroddiadau’n dweud sut y bu i ni ystyried yr iaith Gymraeg a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Byddwn yn rhoi gwybod i bobl pan fyddwn yn cyflwyno’r cais ac yn dweud beth fydd yn digwydd nesaf.

 Ar ôl cyflwyno’r cais, yr Arolygiaeth Gynlluniio fydd yn rheoli cam nesaf y broses a fydd yn cymryd tuag 16 i 18 mis ac a fydd yn cynnwys gwrandawiadau cyhoeddus. Bydd cyfle i gymryd rhan yn y rhain ac i gyflwyno’ch ymateb yn uniongyrchol i'r Arolygiaeth Gynllunio. 

Os hoffech wybod rhagor, mae llawer o wybodaeth ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio (https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/), yn cynnwys fideo defnyddiol yn dangos sut mae’r broses yn gweithio a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect